14. - 15.6.2024

újezd u přelouče

Punk čistě

Punk jinak

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Queen Acoustic s.r.o.

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní akce (dále jen “Akce”) pořádané společností QUEEN ACOUSTIC s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností QUEEN ACOUSTIC s.r.o. se rozumí společnost QUEEN ACOUSTIC s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C, vložce 50849, IČ: 17847842, se sídlem Jíráskova 245, 56601 Vysoké Mýto.
 3. Společnost QUEEN ACOUSTIC s.r.o. je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost Redbit s.r.o. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.
 4. Společnost QUEEN ACOUSTIC s.r.o. proto odpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, odpovídá také za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání.
 5. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 7. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Redbit s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití QR kódu, čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

 1. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany zákazníka. Zákazník zakupuje vstupenku elektronicky prostřednictvím zadání své emailové adresy. Vstupenky budou dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný Zákazníkem. Zákazník nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

 1. Stisknutím tlačítka „Závazně objednávám“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému při koupi vstupenek se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu: PAFinfo@pacoustic.cz. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Zakoupením vstupenky zákazník souhlasí s provozním řádem akce a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Redbit s.r.o. se řídí Obchodními podmínkami společnosti REDBIT s.r.o.
 2. REDBIT s.r.o. není pořadatelem Akcí. Pořadatelem akcí je společnost QUEEN ACOUSTIC S.R.O.
 3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 5. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce pořádané společností QUEEN ACOUSTIC s.r.o, bude zákazník, který společnosti REDBIT s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost REDBIT s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 6. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, vydá společnost Queen Acoustic s.r.o. závazný způsob jakým bude vracet vstupné.  Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení vstupného, pokud bude Akce zrušena z důvodu vyšší moci (např. epidemie, výjimečného stavu, válečného stavu, omezení vydaných státem o zákazu volného pohybu a sdružování osob), které pořadatel nemohl ovlivnit.

Ochrana osobních údajů.

 1. Společnost QUEEN ACOUSTIC s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek.

Závěrem.

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.
 3. QUEEN ACOUSTIC s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.
 4. Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2023

V Pardubicích dne 1. 1. 2023         
QUEEN ACOUSTIC s.r.o.